Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra Generalforsamling i Krogsbølle Sogns Lokalråd

Onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00

 

Der deltog i alt 21 medlemmer.

 

Formand for Lokalrådets bestyrelse Anne Mette Ditlev bød velkommen.

 

Bjarne Bengtson blev foreslået og valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, gennemgik dagsordenen og gav efterfølgende ordet til bestyrelsesformanden.

 

Bestyrelsens beretning blev gennemgået, og da der ikke var kommentarer til beretningen, blev den efterfølgende énstemmigt godkendt. Beretningen kan rekvireres fra sekretariatet på kjeldkramsbjerg@gmail.com. Den ligger også på hjemmesiden www.krogsboellesognslokalraad.dk

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et underskud på kr. 5310,-, som hovedsageligt skyldes udgifter til arrangement i forbindelse med kåring af Årets Landsby. Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

Derefter blev budget og kontingent for næste år præsenteret, og da kontingentet fortsat er kr. 0, var der ingen indsigelse mod dette.

 

Herefter gik man over til valg. Formandsvalg er kun i lige år. På valg som menige medlemmer var Lars Landtved-Holm, Marie-José Jensen og Kjeld Hansen der alle blev genvalgt. Derimod ønskede Maria Smet Jensen ikke at fortsætte i bestyrelsen. I stedet blev Maria Ostrowski Nielsen valgt. Pia Susanne Sommer er flyttet fra området, og derfor trådt ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen består efterfølgende af 8 medlemmer, hvor de øvrige 4 er: Anne Mette Ditlev (formand), Carina Kajhøj Jensen, Heidi Larsen og Kirsten Sivertsen.

2 suppleanter: Hanne Bengtson og Jørgen Skov Andersen blev begge genvalgt – begge for 1 år.

Jens T Rasmussen blev valgt som revisor for 2 år

Kasper Solberg blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

 

Under eventuelt blev der orienteret om den nye app Min Landsby, som der vil komme meget mere information om indenfor kort tid.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

                                                                  

 

 

Dirigent Bjarne Bengtson                    

                                                             Referent: Kjeld Hansen

Bestyrelsens beretning for 2019

Bestyrelsens beretning for året 2019:

 

Jeg vil starte med at pointere, at lokalrådets primære arbejde er at koordinere, at være opstartsdynamo og ikke selv at forestå arrangementer.

I vedtægternes formålsparagraf står der ordret: Lokalrådets formål er at varetage områdets interesser, at fremme udviklingen og at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet i Nordfyns Kommune. Rådet virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalområdets interesser overfor Nordfyns Kommune, med det overordnede formål at medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af et levende, aktivt og ansvarligt lokalsamfund.

 

Nordfyns Landdistriktsråd er paraply for alle nordfynske lokalråd, og uddeler midler til administration af de respektive lokalråd på Nordfyn. Midlerne kommer fra Nordfyns Kommune, der i større og større udstrækning værdsætter det arbejde, der gøres af frivillige i lokalområderne. Lønnen for vores arbejde er indflydelse på udviklingen i vort sogn.

I det forløbne år har vi fra kommunens Borgerpulje modtaget kr. 170.000 til færdiggørelsen af Oasen. Desuden har vi fået 2 bevillinger fra Initiativpuljen, nemlig kr. 150.000 til Natursti Fuglsang og kr. 100.000 til Fælleshuset Kirkebakken.

 

Medlemskredsen består i dag af 145 personer, hvoraf 20 repræsenterer foreninger i området, 15 repræsenterende erhverv samt godt 100 private medlemmer.

Alle der bor i sognet eller har tilknytning hertil kan blive medlem af rådet, og det er gratis at være medlem.

 

Bestyrelsen består af: undertegnede (formand), Lars Landtved-Holm (næstformand), Kjeld Hansen (kasserer og sekretær) samt Kirsten Sivertsen, Carina Kajhøj Jensen, Marie-José Jensen, Heidi Larsen og Maria Smet Jensen som menige medlemmer. Pia Susanne Sommer blev også indvalgt men er rejst fra området.

 

Vores velkomstgruppe, der består af Lars, Niels Rasmussen, Carina og undertegnede besøger nye tilflyttere. Vi udleverer en flot gave fra Dagli’Brugsen, samt diverse relevante pjecer fra området, men vi vil gerne have lidt mere at lave! Det er svært for os at holde øje med, om vi får nye beboere, så vi må bede jer om at holde ”øre og øjne åbne”, når der kommer nye folk til området. Vi modtager gerne henvendelse, hvis man ser nye ansigter.

 

Landsbypedelordningen fungerer til alles tilfredshed. Vi har ordning i Tørresø, hvor fællesområdet og det grønne område ved gadekæret i Grønnegade samt bystævnet bliver vedligeholdt af landsbypedeller. I Krogsbølle er det trekanten ved Lillebro/Krogsbølle Bygade, fællesarealet mellem Thygesensvej og Krogsbølleløbet, samt hjørnerne ved Bygadens udmunding i Krogsbøllevej, endvidere er Oasen nu kommet med i ordningen. Nordfyns Landdistriktsråd honorerer sognet med kr. 15.000 årligt for denne funktion.

 

 

 

Hjemmesiden krogsboellesognslokalraad.dk bliver i dag brugt til de mere faste ting, som lokalrådets vedtægter, bestyrelsesmedlemmer, visioner m.m. Alle er dog stadig meget velkommen til at komme med indlæg til siden. Kalenderen indgår ikke længere i hjemmesiden, da ingen brugte den. Vi har i stedet valgt at lægge arrangementer ind på Krogsbølle Sogns Lokalråds Facebook-side, som i hvert fald ses af væsentligt flere, og her kan alle lægge arrangementer ind, som har interesse for sognets beboere. Man kan også vælge at sende en mail til sekretariatet, hvorefter Kjeld lægger arrangementet ind på siden. Desværre kniber det stadig med at de der laver arrangementer lægger disse ind, ligesom vi stadig har irriterende dobbeltarrangementer.

 

Årets helt store begivenhed var nomineringen til Årets Landsby. Et meget stort forarbejde kulminerede med besøg af delegationen fra dommerkomiteen, bestående af formand tidligere landdistriktsminister Carsten Hansen, næstformand i bestyrelse for i Forenet Kredit Michael Demsitz, Gunnar Landtved og Anders K Brandt fra Landdistrikternes Fællesråd samt Knud Erik Elmann Jensen og Steen Kjær fra Landsbyerne i Danmark. Vi fik meget store roser fra dommerpanelet for de mange aktiviteter vi foretager os i sognet. Vi sluttede konkurrencen som en flot nummer 2.

 

Fremtiden: Vi har vedtaget at lave et større beboermøde i foråret 2021. Her vil vi gennemgå Lokal Udviklings Plan, og opdatere aktiviteterne – hvilke er gennemført, hvilke er droppet og hvilke er i gang. Vi starter med i efteråret at lave en plan for beboermødet. Men det vil vi komme nærmere ind på.

 

Jeg vil gerne slutte med at takke for samarbejdet i det forløbne år både de medlemmer, der bakker op omkring vores aktiviteter og til bestyrelsen.

 

Anne Mette Ditlev

Formand for bestyrelsen