Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling i Krogsbølle Sogns Lokalråd

Onsdag den 9. juni kl. 19.30

 

Der deltog i alt 18 medlemmer.

 

Formand for Lokalrådets bestyrelse Anne Mette Ditlev bød velkommen.

 

Niels Rasmussen blev foreslået og valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, gennemgik dagsordenen og gav efterfølgende ordet til bestyrelsesformanden.

 

Bestyrelsens skriftlige beretning kan rekvireres fra sekretariatet på kjeldkramsbjerg@gmail.com.  Den ligger også på hjemmesiden www.krogsboellesognslokalraad.dk

 

Formanden gennemgik årets forløb, med bl.a. velkomstgruppens sammensætning bestående af Carina Kajhøj Jensen, Niels Rasmussen, undertegnede og Lars Landtved-Holm. Nye tilflytter får en velkomstgave fra Dagli´Brugsen samt lokalrådet Lokal Udviklings Plan og Nordfyns Kommunes ”Velkommen til Nordfyn”. Det er lidt svært at konstatere når nye beboere flytter til, da kommunen ikke længere må oplyse dette.

Landsbypedelordningen fungerer godt og giver et godt bidrag til områdets forskønnelse.

Vores hjemmeside www.krogsboellesognslokalraad.dk anvendes til mere permanente ting som vedtægter, bestyrelse, visioner m.m.

Derimod lægges mere aktuelle opslag som arrangementer og lignende på vores Facebook-side. Dog kniber det stadig med indlæg her, det skyldes dog også Corona-situationen, hvor der ikke har været afholdt ret mange arrangementer.

Det arbejdes nu intenst på at implementere app’en ”Min Landsby”, som bl.a. vil erstatte kalenderen på Facebook. Men Min Landsby har mange andre funktioner, som I vil høre meget mere om, når vi får vore data lagt ind på app’en

Selvom Corona har givet stort besvær, han det også givet positive udslag, idet mange har fået øjnene op for vores dejlige område, og har brugt det flittigt til gå- og køreture. Sommerhusene har haft stor belægning og shelterne har været et godt trækplaster. Vi kan håbe, at flere har fået lyst til at bosætte sig i området.

Vi har også fået indført en ny aktivitet, idet Aase, Kirsten og undertegnede skiftes til at arrangere gåture mandag eftermiddag. Vi har besøgt mange skønne områder, og har flere gange krydret motionen med historiske oplysninger fra området.

Vi har vedtaget at lave et større beboermøde til efteråret. Her vil vi gennemgå Lokal Udviklings Plan, og opdatere aktiviteterne – hvilke der er gennemført, hvilke er droppet og hvilke er i gang. Der er nu fokus på bæredygtighed, hvorfor LUP fremdeles skal væreBLUP(Bæredygtig Lokal Udviklings Plan). Vi starter med at lave en plan for beboermødet. Men det vil vi komme nærmere ind på efter sommerferien.

Jeg vil gerne slutte med at takke for samarbejdet i det forløbne år både de medlemmer, der bakker op omkring vores aktiviteter og til bestyrelsen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

 

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på kr. 2020,-, Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

Derefter blev budget og kontingent for næste år præsenteret, og da kontingentet fortsat er kr. 0, var der ingen indsigelse mod dette.

 

Herefter gik man over til valg. Formanden ønskede ikke at fortsætte som formand, men havde selv fundet sin afløser, som er Heidi Larsen, der blev valgt uden modkandidater.

På valg som menige medlemmer var Kirsten Sivertsen og Carina Kajhøj Jensen, mens Anne Mette Ditlev gerne ville fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem. Alle 3 blev genvalgt.

Bestyrelsen består efterfølgende af 8 medlemmer, hvor de øvrige 4 er: Lars Landtved-Holm, Maria Ostrowski Nielsen, Marie-José Jensen og Kjeld Hansen

2 suppleanter: Hvor Hanne Bengtson blev genvalgt, mens Jørgen Skov Andersen ikke ønskede genvalg. Han blev erstattet af Henrik Frydensberg - begge valgt for 1 år.

Bjarne Bengtson blev genvalgt valgt som revisor for 2 år

Kasper Solberg blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

 

Under eventuelt orienterede Kjeld om status på Kirkebakken, og kom bl.a. ind på mange af de udfordringer projektet hele tiden løber ind i. Det er et projekt, som er helt udenfor ”det normale”, og derfor har myndighederne meget svært ved at håndtere godkendelser.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

                                                                  

                                                                                

Dirigent Niels Rasmussen                                  Referent Kjeld Hansen

 

 

                                                                                

Den skriftlige beretning

Krogsbølle Sogns Lokalråd

 

Bestyrelsens beretning for året 2020:

 

Jeg vil starte med at pointere, at lokalrådets primære arbejde er at koordinere, at være opstartsdynamo og ikke selv at forestå arrangementer.

I vedtægternes formålsparagraf står der ordret: Lokalrådets formål er at varetage områdets interesser, at fremme udviklingen og at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet i Nordfyns Kommune. Rådet virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalområdets interesser overfor Nordfyns Kommune, med det overordnede formål at medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af et levende, aktivt og ansvarligt lokalsamfund.

 

Nordfyns Landdistriktsråd er paraply for alle nordfynske lokalråd, og uddeler midler til administration af de respektive lokalråd på Nordfyn. Midlerne kommer fra Nordfyns Kommune, der i større og større udstrækning værdsætter det arbejde, der gøres af frivillige i lokalområderne. Lønnen for vores arbejde er indflydelse på udviklingen i vort sogn.

 

Medlemskredsen består i dag af 145 personer, hvoraf 20 repræsenterer foreninger i området, 15 repræsenterende erhverv samt godt 100 private medlemmer.

Alle der bor i sognet eller har tilknytning hertil kan blive medlem af rådet, og det er gratis at være medlem.

 

Bestyrelsen består af: undertegnede (formand), Lars Landtved-Holm (næstformand), Kjeld Hansen (kasserer og sekretær) samt Kirsten Sivertsen, Carina Kajhøj Jensen, Marie-José Jensen, Heidi Larsen og Maria Ostrowski Nielsen som menige medlemmer. Hanne Bengtson og Jørgen Skov Andersen er suppleanter

 

Vores velkomstgruppe, der består af Lars, Niels Rasmussen, Carina og undertegnede besøger nye tilflyttere. Vi udleverer en flot gave fra Dagli’Brugsen, samt diverse relevante pjecer fra området, men vi vil stadig gerne have lidt mere at lave! Det er svært for os at holde øje med, om vi får nye beboere, så vi må bede jer om at holde ”øre og øjne åbne”, når der kommer nye folk til området. Vi modtager gerne henvendelse, hvis man ser nye ansigter. Der er i det seneste år solgt en del huse i området, men der er også kommet flere til salg.

 

Landsbypedelordningen fungerer til alles tilfredshed. Vi har ordning i Tørresø, hvor fællesområdet og det grønne område ved gadekæret i Grønnegade samt bystævnet bliver vedligeholdt af landsbypedeller. I Krogsbølle er det trekanten ved Lillebro/Krogsbølle Bygade, fællesarealet mellem Thygesensvej og Krogsbølleløbet, samt hjørnerne ved Bygadens udmunding i Krogsbøllevej samt Oasen i Krogsbølle. Nordfyns Landdistriktsråd honorerer sognet med kr. 15.000 årligt for denne funktion.

 

 

Hjemmesiden krogsboellesognslokalraad.dk bliver i dag brugt til de mere permanente ting, som lokalrådets vedtægter, bestyrelsesmedlemmer, visioner m.m. Alle er dog stadig meget velkommen til at komme med indlæg til siden. Kalenderen indgår ikke længere i hjemmesiden, da ingen brugte den. Vi har i stedet valgt at lægge arrangementer ind på Krogsbølle Sogns Lokalråds Facebook-side, som i hvert fald ses af væsentligt flere, og her kan alle lægge arrangementer ind, som har interesse for sognets beboere. Man kan også vælge at sende en mail til sekretariatet, hvorefter Kjeld lægger arrangementet ind på siden. Desværre kniber det stadig med at de der laver arrangementer lægger disse ind, ligesom vi stadig har irriterende dobbeltarrangementer.

 

Det arbejdes ny intenst på at implementere app’en ”Min Landsby”, som bl.a. vil erstatte kalenderen på Facebook. Men Min Landsby har mange andre funktioner, som I vil høre meget mere om, når vi får vore data lagt ind på app’en

 

Det har på mange måder været et vanskeligt år, hvor det har været svært at gennemføre nogen form for tiltag. Vi håber alle at den trælse pandemi nu er på vej til at blive udryddet, så vi kan komme tilbage til en normal hverdag.

 

Fremtiden: Vi har vedtaget at lave et større beboermøde til efteråret. Her vil vi gennemgå Lokal Udviklings Plan, og opdatere aktiviteterne – hvilke der er gennemført, hvilke er droppet og hvilke er i gang. Der er nu fokus på bæredygtighed, hvorfor LUP fremdeles skal være BLUP (Bæredygtig Lokal Udviklings Plan). Vi starter med at lave en plan for beboermødet. Men det vil vi komme nærmere ind på efter sommerferien.

 

Jeg vil gerne slutte med at takke for samarbejdet i det forløbne år både de medlemmer, der bakker op omkring vores aktiviteter og til bestyrelsen.

 

Anne Mette Ditlev

Formand for bestyrelsen