Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling i Krogsbølle Sogns Lokalråd

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00

Der deltog i alt 65 repræsentantskabsmedlemmer.

 Formand for Lokalrådets bestyrelse Anne Mette Ditlev bød velkommen.

 Carsten Sørensen blev foreslået og valgt som dirigent.

 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, gennemgik dagsordenen og gav efterfølgende ordet til bestyrelsesformanden.

 Bestyrelsens beretning blev gennemgået, og da der ikke var kommentarer til beretningen, blev den efterfølgende énstemmigt godkendt. Beretningen kan rekvireres fra sekretariatet på kjeldkramsbjerg@gmail.com. Den ligger også på hjemmesiden www.krogsboellesognslokalraad.dk

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på kr. 974,-, som blev énstemmigt godkendt.

Derefter blev budget og kontingent for næste år præsenteret, og da kontingentet fortsat er kr. 0, var der ingen indsigelse mod dette.

Herefter gik man over til valg. Anne Mette Ditlev blev genvalgt som formand uden modkandidater, også Kirsten Sivertsen og Carina Kajhøj Jensen blev genvalgt. Derimod ønskede Jens Nielsen ikke at fortsætte i bestyrelsen. I stedet blev Heidi Larsen og Pia Susanne Sommer foreslået og valgt for en 2-årig periode.

Bestyrelsen består efterfølgende af 9 medlemmer, hvor de øvrige 4 er: Lars Landtved-Holm, Marie-José Jensen, Maria Smet Jensen og Kjeld Hansen

2 suppleanter: Hanne Bengtson og Jørgen Skov Andersen blev begge genvalgt – begge for 1 år.

Bjarne Bengtson blev valgt som revisor for 2 år

Kasper Solberg blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Under eventuelt blev der fremsat ønske om at standardskilte med ”Rød og grøn bil” til anvisning af kørsel i 2 minus 1 vej genopstilles i Bårdesø, da specielt mange turister ikke kender vejtypen, og derfor placerer sig forkert.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.                                                                                

Dirigent Carsten Sørensen                    

                                                             Referent: Kjeld Hansen

Skriftlig beretning for 2018

Bestyrelsens beretning 2018: Jeg vil starte med at pointere, at lokalrådets primære arbejde er

• at koordinere,

• at være opstartsdynamo

• ikke selv at forestå arrangementer.

I vedtægternes formålsparagraf står der ordret: Lokalrådets formål er at varetage områdets interesser, at fremme udviklingen og at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet i Nordfyns Kommune. Rådet virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalområdets interesser overfor Nordfyns Kommune, med det overordnede formål at medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af et levende, aktivt og ansvarligt lokalsamfund.

Krogsbølle Sogns Lokalråd har en medlemskreds, som består af 145 personer, hvoraf 20 repræsenterer foreninger i området, 15 repræsenterende erhverv samt godt 100 private medlemmer.

Alle der bor i sognet eller har tilknytning til sognet, kan blive medlem af rådet, og det er gratis at være medlem. Bestyrelsen består af: undertegnede (formand), Lars Landtved-Holm (næstformand), Kjeld Hansen (kasserer og sekretær) samt Kirsten Sivertsen, Carina Kajhøj Jensen, Marie-José Jensen, Maria Smet Jensen og Jens Nielsen som menige medlemmer. Krogsbølle Sogns Lokalråd er ét af mange lokalråd i Nordfyns Kommune.

Nordfyns Landdistriktsråd er paraply for alle de nordfynske lokalråd, og uddeler midler til administration af lokalrådene på Nordfyn. Midlerne kommer fra Nordfyns Kommune og det er dejligt at se, at Kommunen i større og større udstrækning værdsætter det arbejde, der gøres af de frivillige i lokalområderne.

Lønnen for vores arbejde er indflydelse på udviklingen i vores eget lokalområde. Og det høres jo tydeligt, når jeg om lidt kommer ind på de initiativer der er enten er i gang eller afsluttet – at vi har gang i udvikling.

Men som eksempler på den økonomiske velvilje fra kommunen – så har den postet 2,2 mio i byfornyelsen her i Krogsbølle og vi har i det forløbne år også fået tilsagn om kr. 150.000 til Folkemekka fra kommunens initiativpulje.

For 1½ år siden - den 20. september 2017 - afholdt vi beboermøde i Bårdesø Forsamlingshus, hvor lokalrådet sammen med Nordfyns Landdistriktsråd var værter for fællesspisning med efterfølgende ide -generering.

Vi har arbejdet videre med idéerne, Afsluttede projekter fra mødet er

• 2 minus 1-vej gennem Bårdesø. Skilte har hjulpet på at få folk til at undgå at køre på striberne.

• Hjertestarter-hjælpere – som nu er løbet godt i gang og der er ca 15 førstehjælpere i området og flere hjertestartere. Men det her er jo et initiativ – som gerne skal blive ved med at udvikle sig.

• Projekt byfornyelse i Krogsbølle som i planlægningsfase har kørt i 5-6 år Men endelig sidste sommer blev det lavet– så vi nu har en flot Bygade med en mere sikker trafikafvikling for både store og små trafikanter – der er taget hånd om regnvandet - og ligeså en mere overskuelig og pæn busvendeplads. Projekter, som stadig er i støbeskeen, kommer vi til at fortælle mere om her efter årsmødet. Men de skal også lige nævnes her i stikordsformat -for det har jo alt sammen taget tid i det forgangne år - i en skøn blanding af det meget ambitiøse og det mere jordnære og praktiske.

• Planer for anlæggelse af Oasen

• Forhandlinger og økonomiske overvejelser omkring Boliger på Kirkebakken

• Fondsansøgninger til Folkemekka

• Fuglsangområdet og afklaring af hvem og hvordan i forhold til stier og shelters

• Maritimt Oplevelsescenter – professionel tegning

• Infotavler – indhold og opsætning

• Forskønnelse af vores område – kan vi hjælpe hinanden med at rydde op

Som et andet udkom af mødet, udsendte vi i forsommeren sidste år det digre værk Lokal Udviklings Plan for Krogsbølle Sogn, opdatering af den første rapport som hed Blomstrende Landsby.

Den nye rapport har fokus på Lokal Udviklingsplan – og alle skulle her området gerne have modtaget. Vi har flere eksemplarer, såfremt nogen ikke har modtaget det.

Vinterbadeklubben i Fuglsang har søgt fondsmidler og fået etableret en mobil sauna – det glæder os at se at andre også tager initiativ.

Initiativer som kører og har kørt i en årrække: Vores velkomstgruppe, der består af Lars Landtved, Niels Rasmussen, Carina Kajhøj og undertegnede besøger nye tilflyttere. Vi udleverer en flot gave fra Dagli’Brugsen, samt diverse relevante pjecer fra området, men vi vil gerne have lidt mere at lave! Desværre er det sådan at med den nye lov om personligt data, så må kommunen ikke længere udlevere navne på nye beboere, så vi må selv holde ”øre og øjne åbne”, når der kommer nye folk til området. Vi modtager gerne henvendelse, når nogen får nye naboer.

Landsbypedelordningen fungerer til alles tilfredshed. Vi har ordning i Tørresø, hvor fællesområdet/ Den Grønne Plet - og det grønne område ved gadekæret samt bystævnet bliver vedligeholdt af landsbypedeller. I Krogsbølle er det trekanten ved Lillebro/Krogsbølle Bygade, fællesarealet mellem Thygesensvej og Krogsbølleløbet, samt hjørnerne ved Bygadens udmunding i Krogsbøllevej, og når Oasen er færdig, vedligehold af denne. Nordfyns Landdistriktsråd honorerer sognet med kr. 15.000 årligt for denne funktion med andre ord benzinpenge.

Hjemmesiden krogsboellesognslokalraad.dk bliver i dag brugt til de mere faste ting, som lokalrådets vedtægter, bestyrelsesmedlemmer, visioner m.m. Alle er dog stadig meget velkommen til at komme med indlæg til siden.

Kalenderen indgår ikke længere i hjemmesiden, da ingen brugte den. Vi har i stedet valgt at lægge arrangementer ind på Krogsbølle Sogns Lokalråd Facebook-side, som i hvert fald ses af væsentligt flere, og her kan alle lægge arrangementer ind, som har interesse for sognets beboere. Man kan også vælge at sende en mail til sekretariatet, hvorefter Kjeld lægger arrangementet ind på siden. Desværre kniber det stadig med at de der laver arrangementer lægger disse ind, ligesom vi stadig har irriterende dobbeltarrangementer.

Jeg vil gerne slutte med at takke for samarbejdet i det forløbne år både de medlemmer, der bakker op omkring vores aktiviteter og til bestyrelsen.