LUP

Udviklingsplanen laves på baggrund af vores visioner for sognet. Nogle punkter vil være overordnede, mens andre kan være mere detaljerede. Nogle mål vil være kortsigtede og kan igangsættes af lokale aktører, mens andre mål er langsigtede og kræver involvering af kommunen. Nogle ting kan gennemføres uden økonomi, mens andre kræver kommunale- eller fondsmidler.

Det er vigtigt, at planen opdateres, udbygges og revurderes løbende. Sognet skal være et sted hvor børn, unge, enlige, familier og ældre ønsker at bosætte sig og engagere sig i aktiviteter. 

Alle borgere ønsker at bidrage til sammenholdet og trygheden med en respekt for det enkelte menneske. 

Vi vil arbejde på, at området også fremover har en bred vifte af forskellige fritidstilbud til alle aldre. 

Borgerne skal have mulighed for at skabe småerhverv rundt i sognet, ligesom der skal være en god trafikal infrastruktur, således man kan pendle til og fra området både som cyklist og bilist.

Sognet skal fremstå velholdt, både når man kører ind i området, og når man færdes rundt heri. Private, offentlige og frivillige bidrager alle til at passe på vores områder. 

Vi vil opfordre foreninger i sognet til ved hvert møde at drøfte, om de har mulighed for at inddrage unge mennesker og nye tilflyttere. Inddragelsen kan ske både i aktiviteter i foreningen samt i egentligt foreningsarbejde.  Ansvar: Lokalrådet Prioritet 5

Vi ønsker at intensivere samarbejdet mellem foreninger, menighedsrådet, erhverv, forskellige netværk m.fl. Ansvar: Lokalrådet Prioritet 3

Vi vil sikre løbende opbakning og opfølgning af de forskellige landsbypedeller, der allerede i dag har fokus på at forskønne og vedligeholde sognet.  Ansvar: Lokalrådet Prioritet 2

Vi vil have fokus på, at veje, fortove, cykelstier, kantsten mv. rundt i byerne er brugervenlige og handicapvenlige.  Ansvar: Infrastruktur-udvalget (Kræver kommunal involvering)

Vi vil etablere et beboerejet boligselskab, som køber et af områdets tomme huse, og lejer det ud til potentielle tilflytterfamilier i en kortere periode (Børnefamilier fra Odense eller København). Midlerne fremskaffes via indskud fra lokale beboere, fondsmidler og donationer fra lokale erhvervsdrivende/lokale pengeinstitutter/Landdistrikternes Lånefond.  Ansvar: Lokalrådet Prioritet 3

Vi vil arbejde for at kalenderen på Krogsbølle Sogns Lokalråds Facebook-side bliver mere brugt, både med indmelding af arrangementer, og besøg på siden inden man fastlægger sit arrangement.  Ansvar: Lokalrådet Prioritet 1

Vi vil arbejde for øget sikkerhed for cyklister, og herunder specielt arbejde for cykelsti mellem Tørresø, Bårdesø og Krogsbølle.  Ansvar: Stiudvalget (Kræver kommunal involvering)

Vi vil etablere en landsbypedelgruppe, der tager sig specielt af Fuglsangområdet, bl.a. eftersyn og vedligehold af Shelters samt evt. overtage græsslåning og muldvarpebeskæmpelse. Ansvar: Lokalrådet Prioritet 1

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der – i samarbejde med kommunen - skal arbejde med at afdække alle områdets stier. Ansvar: Stiudvalget (Kræver kommunal involvering)

Krogsbølle skal udbygges løbende med etablering og vedligehold af institutioner samt nye boligområder til private. (Iflg. Kommuneplanen må der i hele sognet kun nybygges helårsbeboelser i Krogsbølle, dog må ”tomme huller” i Bårdesø og Tørresø fyldes ud). Ansvar: Lokalrådet Prioritet 1 (Der er iværksat initiativ til etablering af seniorboliger)

Vi vil arbejde for etablering af seniorboliger på Kirkebakken Krogsbølle, desuden vil vi fortsætte arbejdet for at få solgt grunde og bygget huse på Kirkebakken. Ansvar: Lokalrådet Prioritet 1 (Der er iværksat initiativ til etablering af seniorboliger)

Vi vil skabe opmærksomhed på behovet for faciliteter til alle aldre, samt sikre at der bakkes op om en konstant udvikling af vores institutioner – herunder at der fremdeles vil være en 10-klassers skole. Ansvar: Lokalrådet Prioritet 1. Der er enighed i kommunalbestyrelsen, at der ikke røres ved skolestrukturer i den næste 4-års periode.

Turisme:

 • Der er basis for flere turistrelaterede tiltag, såsom at færdiggøre cykelcampingplads ved Fuglsangskoven. Ansvar: Turistgruppen
 • Lystbådehavn (anløbsbro og badebro) ved Fuglsang. Ansvar: Turistgruppen (Kræver kommunal involvering)
 • Ophalerplads. Ansvar: Turistgruppen (Digelaug´et involveres)
 • Traktørsted i Tørresø. Der står i kommuneplanen, at Tørresø er service-opland til sommerhusområdet og velegnet til traktørsted. (Grunden Tørresøvej 35 ligger perfekt – hjørnet af Tørresøvej og Fuglsang). Ansvar: Turistgruppen (Kræver kommunal involvering)
 • Døgnåbent i offentlige toiletter ved Fuglsang og Flyvesandet.  Ansvar: Lokalrådet Prioritet 1
 • Infotavler
  • 1 ved Fuglsang
  • 1 ved Bårdesø Brugs
  • 1 ved Oasen Krogsbølle Midtby
  • 1 ved Flyvesandet

                Tavlerne skulle være som den, der står på Fuglsang, med tag over og 4 ”rum”.

                Tavlerne skal bestå af:

 • Stort kort over området (med vejnavne, vandrestier og seværdigheder)
 • Aktuelle kulturelle tilbud i området
 • Historiske spor i området, seværdigheder mm på forskellige sprog

                Holdes a jour:

 • Turistforeningen får ansvaret for at holde turistdelen af tavlerne up to date med i forvejen produceret turistinformation
 • Alle kan sætte andre tilbud op (Lokalrådet, Borgerforeningen, Grundejerforeningen, Idrætsforeningen, Menighedsrådet mm). Ansvar: Lokalrådet (Kræver kommunal involvering) Prioritet 1

Forbedre forhold for lokalsamfundet:

 • Sikre fortsat eksistens af Forsamlingshuset, Dagli’Brugsen og Kystskolen Ansvar: Lokalrådet Prioritet 2
 • Øget information omkring Teletaxi. Ansvar: Lokalrådet Prioritet 2 (Landdistriktsrådet har fokus på området, og kommer med forslag til forbedring af informationen).
 • Vi vil nedsætte flere lokale arbejdsgrupper, der kan komme med forslag til forskønnelse i og ved ejendomme, hvor indehaver accepterer ”et godt råd”. (Det kræver naturligvis stor konduite, og man skal gå forsigtigt frem). Ansvar: Lokalrådet Prioritet 2 (Landdistriktsrådet har fokus på området, og kommer med forslag til aktivteter på området).
 • Bystævnet i Bårdesø genoplives. (Intern opgave for Bårdesø)
 • Øget aktivitet omkring landsbypedeller (Alle byder ind)
 • Forskønnelse af gadekærene i Bårdesø og Kristiansminde (Områdets beboere kommer med forslag – Landdistriktsrådet har midler til dette område)

Trafiksikkerhed:

 • Forbedring af slåning af græsrabatter – oftere og bredere. (Er vedtaget i Teknik og Miljø)
 • Flere cykelstier – primært af hensyn til skolebørn. Ansvar: Stigruppen (Kræver kommunal involvering)

Bosætning:

 • Udlejning af tomme huse til flygtningefamilier Ansvar: Lokalrådet Prioritet 4
 • Etablering af seniorboliger på Kirkebakken. Ansvar: Lokalrådet Prioritet 2 (Der er iværksat initiativ til etablering af seniorboliger)

Aktiviteter:

 • Kattegatløb/sommerløb a la Fjordens Dag. Med aktiviteter rundt omkring i sognet. Forskellige aktiviteter i idrætsforeninger etc. Arr. lokale ildsjæle og idrætsforeningen. Markedsføring med hjælp fra kommunen. (Idrætsforeningens område – evt. i samarbejde med andre foreninger/ildsjæle i området)
 • Oprettelse af en mandeklub – a la Østrup og pendant til Hyggeklubben. (Initiativtager?)