Landsbyvision 2020 for Tørresø-Bårdesø-Krogsbølle.
Udarbejdet efter ønske fra borgere i området.

Indhold
Baggrund
Det forpligter
Hvordan

  • Trafik
  • Bolig
  • Erhverv/turisme
  • Natur
  • Børn og unge
  • Ældre
  • Foreninger


Baggrund
Landsbyvisionen er udarbejdet af Krogsbølle Sogns Lokalråd efter input fra lokalsamfundet. Landsbyvisionen for området er gældende frem til 2020 og vil løbende blive opdateret.

Det forpligter
Denne Landsbyvision skal ses som en klar pejling af, hvordan vi ønsker vores lokalsamfund skal udvikle sig frem mod 2020 inden for de hovedområder, der er listet i indhold. Landsbyvisionen er samtidig en indstilling til Nordfyns Kommune om at følge denne retning og involvere lokalrådet, hvis der fra kommunens side skulle opstå ønske om større eller mindre afvigelser. Landsbyvisionen er ligeledes en forpligtelse for Krogsbølle Sogns Lokalråd til at understøtte visionen i vores daglige arbejde og påvirke Nordfyns Kommune til at igangsætte konkrete projekter, der sikrer at visionen nås inden 2020. Det er meget vigtigt, at de beboere der oprigtigt ønsker at lokalområdet skal trives, kommer frem i frontlinien. Der er for mange beboere, der mener at 'det er naboen', der skal gøre en indsats.

Hvordan
De konkrete tiltag der igangsættes frem til 2020 kan følges på lokalrådets hjemmeside www.krogsboellesognslokalraad.dk. Alle borgere kan ligeledes følge og kommentere udviklingen og de konkrete tiltag på de 2 årlige åbne møder i lokalrådet. Lokalrådets Facebookside er altid åben for input, kommentarer og forslag. Formandens beretning ved den årlige generalforsamling, vil indeholde en status på de skete tiltag ift. landsbyvisionen og på de arbejdsgrupper, der bliver nedsat i forbindelse hermed.

Trafik
Det skal være trygt og sikkert at færdes som trafikant på vejnettet i området, uanset om man er bilist, cyklist eller fodgænger. Særlig fokus ønskes på de bløde trafikanter og børn i trafikken. Alle gennemkørende veje i Tørresø-Bårdesø-Krogsbølle skal have etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Disse skal etableres på en måde, så hastighedsdæmpning til max. 50 km/t sikres samtidig med at evt. nabogener minimeres og helst helt undgås. Ligeledes skal vi acceptere, at vi bor i et landbrugsområde, hvor der også skal tages hensyn til passage af landbrugsredskaber. Forhold for cyklister og fodgængere ønskes forbedret i de 3 områder, samt veje og stiers tilstand sikres frem imod 2020 ved årligt vejsyn. Specielt Krogsbølle Bygade med sine mange gående og cyklende skolebørn, skal have væsentligt bedre og mere sikre forhold. Vi skal til enhver tid sikre de bedst mulige busforbindelser til Otterup, så mobiliteten for vores mange borgere uden bil kan sikres.

Bolig
Området er som udgangspunkt godt stillet, når det gælder institutioner og faciliteter i forhold til antal boliger, og kan uden problemer klare en noget større boligmasse, end tilfældet er i dag. For at sikre børnehave, SFO, skole, Dagli' Brugsen og rimelige busforbindelser, vil vi gerne have en udbygning af boligmassen inden 2020. Denne udbygning prioriteres på udfyldning af huller i de 3 byer samt på arealet Kirkebakken i Krogsbølle med tæt lav bebyggelse i ét plan. Boliger på dette areal kommer til at ligge centralt i forhold til vores faciliteter, busser og naturen. De nye boliger tænkes opført som et-plans parcel- og rækkehuse og med boliger af forskellige størrelser, så vi kan tiltrække børnefamilier og beholde pensionisterne i vort område.
Vi ønsker også nogle få ungdomsboliger, så vores unge ikke behøver flytte ud af byen, når de flytter hjemmefra.

Erhverv
Der eksisterer ikke noget specifikt erhvervsområde, men vi ser meget gerne mindre virksomheder etablere sig i de mange nedlagte landsbrugsbygninger i området. Vi har et meget stort antal håndværksvirksomheder, og det er vigtigt at der igangsættes projekter, således at disse virksomheder kan sikres i fremtiden.

Natur
Krogsbølle Sogn ligger midt i en fantastisk natur. Vi ønsker tilgangen til vores natur forbedret i form af stier og rekreative områder og dette før 2020. En række stier mellem jordstykker i landzone bør åbnes for offentligheden og områderne ved Fuglsang og området bag idrætspladsen i Krogsbølle er velegnede til rekreative formål.

Børn og unge
Fastholdelse og fortsat udvikling af den lokale skole i Krogsbølle er af uvurderlig betydning for vores lokalsamfund. For et mindre lokalsamfund som Krogsbølle Sogn handler det ikke kun om en let og lokal tilgang til skolegang. Skolen er et vigtigt samlingspunkt, som skal sikres gennem fortsat tilgang af nye borgere til vores lokalsamfund. Vores gode og velfungerende daginstitutioner, herunder dagplejen - skal til enhver tid tilpasses det aktuelle behov, men altid være lokalt funderet.

Ældre
Vi ønsker at området også i 2020 er et attraktivt lokalsamfund for ældre. Det fremtidige behov med flere ældre borgere kan få den betydning, at antallet af egnede boliger til ældre ikke svarer til det lokale udbud. Vi tror alle er bedst tjent med en blanding af alle aldersgrupper. Vi ønsker ikke at byens boliger kun bliver for ældre og ser derfor området omkring Krogsbølle skole, som en god mulighed for at kombinere familie- og ældreboliger.

Foreninger - fritid - indkøb
Det frivillige arbejde, der ydes i foreningerne, er med til at gøre Krogsbølle Sogn til et attraktivt og godt sted at bo. Området har mange stærke foreninger inden for idræt, motion, kultur, kirke m.m. Vi ønsker fortsat at disse foreninger får de bedste muligheder og et selvstændigt virke og ser gerne en ungdomsklub etableret i samarbejde med skoledistriktet. Ud over de mange idrætsaktiviteter skal der være mulighed for foreninger og lokale borgere at bruge lokalerne til forskellige arrangementer. Vi ser området udvikle sig så endnu flere tilbud inden for idræt og kultur er en realitet i 2020. Vores Dagli' Brugs skal fastholdes som en vigtig hjørnesten i vores lokalsamfund, og der er i den forbindelse brug for en stærk lokal opbakning, da turisterne alene og kiosksalget til lokale beboere ikke er nok til butikkens fortsatte eksistens.

Turisme
Området er med sine mange sommerhuse, et attraktivt turistområde, hvilket skal udbygges og gøres endnu mere tiltrækkende for såvel ejere som lejere af sommerhuse, Bed and Breakfast, Bondegårds- og andre korttidsferierende tiltrækkes af områdets muligheder. Der mangler et spisested i området, så tæt på stranden som muligt. Da det muligvis vil være svært at få tilladelse til at etablere et sådan kystnært, må Tørresø By være det næstbedste sted. Endvidere har vi et af landets bedste områder, når det gælder kystfiskeriets havørred-eldorado. Her er det muligt at trække på Turistforeningens kendskab til mulighederne, og samtidigt være med til at øge kendskabet til den nordfynske strand og dens muligheder.

Hvordan kommer vi videre?
Lokalrådet har i dag flere velfungerende udvalg, men skal ovenstående vision munde ud i virkelige tiltag, skal der være flere kræfter til at løfte opgaverne. På beboermøde den 13. februar 2013 blev der udført flere gruppearbejder, hvoraf nogle allerede munder ud i konkrete tiltag, som alle er indeholdt i ovenstående vision.

Krogsbølle Sogns Lokalråd oktober 2012.
Revideret marts 2013.