Vedtægter

Vedtægter for Krogsbølle Sogns Lokalråd.

§1. Status og hjemsted.

Lokalrådet skal i sin sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.

Lokalrådet har hjemme i Krogsbølle Sogn.

§2. Formål og virke.

Lokalrådets formål er at varetage områdets interesser, at fremme udviklingen og at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet i Nordfyns Kommune.

Rådet virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalområdets interesser overfor Nordfyns Kommune, med det overordnede formål at medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af et levende, aktivt og ansvarligt lokalsamfund.

§3. Opgaver.

Rådets opgaver kan bl.a. være:

-          Varetagelse af overordnede fælles interesseområder overfor kommune og andre  offentlige myndigheder.

-          Udarbejde visioner og politikker for området.

-          Forum for udveksling af ideer.

-          Koordinere opgaver mellem foreninger/grupper i lokalområdet.

-          Støtte til etablering og drift af projekter.

-          Informationsformidling – herunder informationer til Landdistriksråd Nordfyns it-portal, samt andre relevante portaler (eks. Krogsbølle Sogns Borgerforening).

-          Repræsentere lokalrådet i relevante udvalg og organisationer.

-          Arbejde aktivt for styrkelse at lokalområdets 4 grundpiller: Skolen, Forsamlingshusene, Foreningerne og områdets sidste indkøbssted (Dagli’Brugsen).

§4. Bestyrelse.

Øverste myndighed for Krogsbølle Sogns Lokalråd er et repræsentantskab bestående af 2 repræsentanter fra hver af de bestående foreninger i sognet samt enkeltmedlemmer. Medlemsskab opnås ved henvendelse i sekretariatet, som noterer navn og adresse. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, der består af min. 5. Hvert år vælges på et årsmøde bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

På hvert årsmøde vælges desuden 2 suppleanter for en et-årig periode.

Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt. 

§5. Bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

Beslutninger foretages ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og skal afholdes, når blot ét bestyrelsesmedlem ønsker dette, og skal afholdes senest 3 uger efter et sådan fremsat ønske.

Møder indkaldes skriftlig til alle bestyrelsesmedlemmer med minimun 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.

Bestyrelsen udarbejder forretningsorden, der forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

Sekretæren fører bestyrelsens og repræsentantskabets møde- og beslutningsprotokol.

§ 6. Repræsentantskabs-/årsmøde.

Det afholdes minimum 1 årligt repræsentantskabsmøde, der samtidigt kan være årsmøde. Formanden udsender indkaldelse med minimum 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden for mødet.

Repræsentantskabet skal indkaldes, såfremt 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom, med angivelse af dagsorden for mødet. Dette møde skal afholdes senest 3 uger efter fremsat ønske.

I årets andet kvartal afholdes årsmøde, hvor alle medlemmer af repræsentantskabet kan deltage.

Årsmødet varsles med mindst 4 og max 6 ugers varsel ved direkte skriftlig indkaldelse til alle medlemmer af repræsentantskabet.

Dagsordenen for årsmødet skal indeholde beretning for det forløbne år, forelæggelse af regnskab til godkendelse og valg til bestyrelsen og af revisorer.

 

Dagsorden for generalforsamling/årsmøde:

 1. Velkomst ved formanden for repræsentantskabet
 2. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
 3. Bestyrelsesformanden aflægger beretning til godkendelse
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget og kontingent for næste år til godkendelse
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand i ulige år
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer en 2-årig periode.
 10. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 11. Valg af 1 revisor for 2 år
 12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
 13. Eventuelt

 

Forslag til behandling på årsmødet/generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest den 15. marts, for at komme med til behandling på førstkommende årsmøde/generalforsamling.

Kun medlemmer af repræsentantskabet, der har været medlem i mindst 3 måneder har stemmeret på årsmøde/generalforsamling. Afstemning foretages med almindeligt stemmeflertal.

§ 7. Økonomi og regnskab.

Lokalrådet finansieres via tilskud fra det offentlige, private bidrag og eventuelle aktiviteter.

Regnskabet følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskabet, der efter afslutning godkendes af bestyrelsen og efter foretaget revision fremlægges på årsmøde/generalforsamling til godkendelse.

§ 8. Tegning og hæftelse.

Lokalrådet tegnes udaf til af formanden. Medlemmerne hæfter kun med den eventuelle indskudte kapital, og har ingen forpligtelse overfor evt. hæftelse, som lokalrådet måtte have forpligtet sig til.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun ske på et ordinært årsmøde/generalforsamling med angivelse af ændringerne i dagsordenen på indkaldelsen, eller på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt specielt med dette formål, og ligeledes med ændringerne nævnt i dagsordenen på indkaldelsen.

Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnås der ikke 2/3 af de stemmeberettiges tilsagn, men hvis halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for, kan der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med samme betingelser, hvor forslaget kan vedtages af et flertal af de fremmødtes tilsagn.

§ 10. Opløsning af lokalrådet.

Opløsning af lokalrådet kan ske på samme betingelse som vedtægtsændringer.

Ved beslutning om opløsning af lokalrådet, skal eventuel formue gå til foreningerne i repræsentantskabet.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 27. april 2011

Revideret og vedtaget på generalforsamling 30. april 2014.